Team Roster

Gustavo
phx
Gustavo
GYZER
roz
ckzao
Victor
vLa
prd
KNCERATO
Gustavo Merigo

phx

Gustavo Ribeiro

GYZER

roz

ckzao

Victor Luiz

vLa

prd

KNCERATO